Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy
Statystyki graficzne

Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy

Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrującej się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotnej, osoby uprawnionej do zasiłku dla bezrobotnych  lub innej osoby poszukującej pracy, określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016r.,  poz.645) oraz przepisy wykonawcze do tejże ustawy.

Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy

Bezrobotny, osoba uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia przedemerytalnego zgłasza się osobiście w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na stałe lub czasowe zameldowanie, a jeżeli nie jest zameldowana – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa. Osoba, która nie jest zameldowana lub posiada stałe zameldowanie w innej miejscowości niż miejsce czasowego zameldowania, przy dokonaniu rejestracji składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym powiatowym urzędzie pracy.

W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukująca pracy zgłasza się do wybranego lub wybranych powiatowych urzędów pracy.

 

1.      Rejestracja bezrobotnego, osoby uprawnionej do zasiłku dla bezrobotnych następuje w dniu przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów, po wypełnieniu karty rejestracyjnej oraz po poświadczeniu własnoręcznym podpisem w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy prawidłowości danych  i oświadczeń zamieszczonych przez niego w karcie rejestracyjnej.

2.      Zarejestrowana osoba jest zobowiązana do niezwłocznego informowania powiatowego urzędu pracy  o wszelkich zamianach danych podanych w karcie rejestracyjnej.

3.      Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji (oryginały dokumentów ):

4.      Powiatowy urząd pracy nie dokonuje rejestracji w przypadku  nie przedłożenia w/wym. dokumentów  lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się.

  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
  • odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
  • świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy
  • dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada
  • osoba niepełnosprawna, oprócz dokumentów, o których  mowa wyżej, przedkłada dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności
  • nakaz płatniczy – gdy osoba jest właścicielem lub współwłaścicielem gospodarstwa rolnego
  • w przypadku braku informacji w CEIDG – decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczych, wniosek o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli nie upłynął jeszcze okres do wskazanego we wniosku dnia rozpoczęcia działalności lub wniosek o zawieszeniu działalności, jeśli nie upłynął okres zawieszenia tej działalności
  • osoba, która nie jest zameldowana albo jest zameldowana na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania na pobyt czasowy, przy ubieganiu się o zarejestrowanie jako bezrobotny składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana jako bezrobotny w innym powiatowym urzędzie pracy.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 645)
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012r., poz. 1299)
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-08-09 19:28:10)
Zredagowana przez: Anna Wieprzkowicz (2016-06-09 10:37:38)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-zyrardow.pl/strona/rejestracja-w-powiatowym-urzedzie-pracy/33