Powrót do wersji kolorowej Zmień kolorystykę
Wybierz kolorystykę, która jest dla Ciebie najwyraźniejsza Żółte odnośniki
Biały tekst
Żółte, podkreślone odnośniki
Żółty tekst
Białe odnośniki
Żółty tekst
Anuluj

Dodatek aktywizacyjny

Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje dodatek aktywizacyjny, jeżeli:

a) w wyniku skierowaniu przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę;

b) z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

 

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

a) skierowania bezrobotnego przez urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, które go koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane;

b) podjęcia zatrudnienia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy u pracodawcy, u którego osoba wykonywała pracę bezpośrednio przed zarejestrowaniem w urzędzie;

c) podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego.

 

Starosta przyznaje dodatek aktywizacyjny po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej  oraz wysokości osiąganego wynagrodzenia, od dnia złożenia wniosku do:

a) ostatniego dnia przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia, wym. w punkcie a –  w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku dla bezrobotnych;

b) ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej, wym. w punkcie b – w wysokości max do 50% zasiłku.

 

Ważne:

Do wniosku należy dołączyć:

a)      kopię umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej;

b)      zaświadczenie potwierdzające formę i okres zatrudnienia oraz wysokość osiąganego wynagrodzenia (w przypadku podjęcia zatrudnienia w wyniku skierowania przez Urząd Pracy).

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016r., poz. 645)
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Z 2009r., Nr 136, poz. 1118 z póź. zm.)

 

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-zyrardow.pl/kontrast/pages/view/pg_id/63