Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2016-10-20

  UWAGA Szkolenia

    U W A G A !

   

  B E Z P Ł A T N E   S Z K O L E N I A

   

   

   

   

  W ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żyrardowskim (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
  w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa IPoddziałanie 1.1.1  Powiatowy Urząd Pracyw Żyrardowie planuje zorganizowanie szkoleń.

  Projekt jest skierowany dla osób do 30 roku życia, zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie.

   

   

   

  Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do doradców klienta  ( pok. nr 5) lub doradców zawodowych (pok. nr 8 lub 11).

 • 2016-10-18

  Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żyrardowskim II

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie

   w latach 2016/2017 realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żyrardowskim (II)”

  Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowego, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020r, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Wartość projektu ogółem wynosi 3.664.736,70

   - w tym dofinansowanie z EFS wynosi 3.088.639,70zł.

  W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

  - staże -165 osób,

  - dotacje -70 osób,

  - szkolenia - 42 osoby.

  Grupę docelową stanowią:

  • osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy) które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET[1]) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym PO WER 2014-2020,
  • osoby  niepełnosprawne w wieku 18-29 lat (należące do I lub II profilu pomocy).

  W pierwszej kolejności realizowane będą:

  • wnioski gwarantujące efektywność zatrudnienia[2] (min. 3 mies. z minimalnym wynagrodzeniem miesięcznym za pracę);
  • wnioski pracodawców, którzy wywiązali się ze zobowiązania zatrudnienia wynikającego z zawartych umów w poprzednich latach.

   

  [1] Osoba młoda w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli  nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy);
  w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

  [2] Spełnienie kryterium efektywności zatrudnieniowej będzie weryfikowane na podstawie następujących warunków:

  • w przypadku stosunku pracy  -  uczestnik projektu musi zostać zatrudniony na okres co najmniej trzech pełnych miesięcy z minimalnym wynagrodzeniem miesięcznym za pracę (co najmniej na ½ etatu),
  • w przypadku umowy cywilnoprawnej – uczestnik musi zostać zatrudniony na minimum trzy pełne miesiące i wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • w przypadku umowy o dzieło – wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • 2016-09-29

  Nabór wniosków w ramach KFS

  Informacja

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie otrzymał środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W ramach tych środków będą finansowana działania zgodnie z priorytetem Rady Rynku Pracy tj.:

  - wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/zawodach, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnieniem pracowników.

  Na podstawie badań przeprowadzonych w ramach „Barometru zawodów” do zawodów deficytowych,  w zakresie których będzie możliwe wsparcie w ramach KFS należą:

  biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy

  blacharze samochodowi

  inżynierowie chemicy i chemicy

  kierowcy ciągnika siodłowego

  krawcy i pracownicy produkcji odzieży

  lakiernicy samochodowi

  magazynierzy

  mechanicy maszyn i urządzeń

  mechanicy pojazdów samochodowych

  nauczyciele języków obcych, lektorzy

  operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych

  opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej

  samodzielni księgowi

  spawacze metodą MIG/MAG

  spawacze metodą TIG

  spawacze ręczni gazowi

  spawacze ręczni łukiem elektrycznym

  technicy mechanicy

  terapeuci zajęciowi.

   

  W związku z powyższym podmioty zainteresowane doskonaleniem w w/w branżach prosimy o składanie wniosków w dniach 05.10.2016r. -  07.10.2016r. do godziny 16.00

 • 2016-09-07

  Wolne miejsca na staż

  WOLNE MIEJSCA NA STAŻ

  1. POMOC TERAPEUTY / ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – ŻYRARDÓW

  2. PRACOWNIK BIUROWY – ŻYRARDÓW

   

1 2 3 4
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji